Gübre Pompas?

Gübre Pompas?


Gübre çukurundaki s?v? gübrenin sorunsuz bir ?ekilde d??ar?ya at?lmas?n? sa?lar. Özel tasar?m fan? sayesinde di?er pompalara göre  %80 daha az t?kan?r. Belirtilen standart pompa modellerinin d???nda, istenilen kapasiteye göre üretimi mümkündür. Tüm at?k su alanlar?nda da kullan?m? mümkündür.

 

Loblu Pompa

 

Bigoas tesislerinde de kullan?lan loblu pompalar, çiftli?inizdeki s?v? gübrenin uzak mesafelere transfer edilmesinde kullan?l?r. 3.000 metreye kadar ham gübreyi, 5000 metreye kadar seperatörden ayr??an s?v? gübreyi transfer etmeniz mümkündür.